تاریخ اسلام

سران توابین

۱ـسلیمان بن صردخزایی:وی از اصحاب رسول خدا وامیرالمومنین وامام حسن بود 

 

واز بزرگان شیعه در آن زمان بود 

 

۲ـعبدالله بن وال تمیمی:او از یاران رسول خدا وامیر المومنینوامام حسن بود 

 

واز سران شیعه در کوفه بود 

 

۳ـرفاعه بن شداد بجلی:اواز یاران پیامبر وعلی وحسن بود 

 

از بزرگان شیعه در کوفه به حساب می آمد 

  

۴ـعبدالله بن سعد ازدی:همچنین او از یاران امام علی و امام حسن بود 

 

از سران شیعه در کوفه به حساب می آمد

 

۵ـمسیب بن نجبه:اونیز از اصحاب رسول خدا امام علی وامام حسن بود 

واز بزرگان شیعه در کوفه 

 

شیعیان با رهبری این پنج تن در سال۶۵هـج قیام کردند .۱

 

مروج الذهب ج۳ص۱۰۱ـ۱۰۰