تاریخ اسلام

ژاسخ به شبهات

سوال: آیا ابوبکر و عمر به خانه پیامبر (ص) هجوم آوردند صحت دارد؟ 

 

پاسخ:حال حمله شیخین رو به خانه پیامبر را از کتابهای اهل سنت صابت می کنیم.