تاریخ اسلام

توضیح مختصرواقعه

بعد از به شهادت رسیدن امام حسین مردم مدینه به دلیل این که امام درمیان آنان بودوآن هارا دعوت کرد ولی آنان دعوت امام را رد کردندوهمین امر موجب ندامت وپشیمانی آنان شده بودوهمچنین عاملان ابن زبیر در مدینه به شدت علیه اموی ها تبلیغات می کردند ومردم مدینه فرست رامهیا دیدند که بر علیه حکومت ظالمانه یزیدقیام کنند. مردم مدینه به رهبری عبدلله بن حنظله انصاری بر ضدبنی امیه قیام کردند ویزید مسلم بن عقبه وحصین بن نمیر را برای سرکوب انقلابیون به سمته مدینه فرستاد وسپس فاجعه عظیم حره رخ داد وبسیاری از مردم مدینه وچندی از اصحاب پیامبر از جمله جابر بن عبدالله انصاری به شهادت رسیدن ومسلم بن عقبه سه روز جان ومال و ناموس اهل مدینه رو بر سربازانش حلال کرد.